Analogie elektřiny a gravitace

Bjerknes Carl Anton
Bjerknes Carl Anton , 1825-1903, Norský matematik a fyzik. Pokusil se vysvětlit elekrodynamiku pomocí hydrodynamických analogií.

Gravitace Elektřina
Veličina Vztah Jednotka Poznámka Veličina Vztah Jednotka Poznámka
Hmotnost m kg Náboj q C = A.s
Hustota ρ = m/V kg/m3 Objemová hustota náboje ρ = q/V C/m3
Proud I = m/t kg/s I=konst (v potrubí) Proud I = q/t C/s = A I=konst (1.Kirchhofův zákon)
Hustota proudu j = I/s kg/(m2.s) Hustota proudu j = I/s C/(m2.s) = A/m2
Potenciál V = ϰG*m/r m2/s2 Potenciál V = ϰE*q/r kg.m2/(A.s3)
Intenzita grav.pole E = ϰG*m/r2 m/s2 Intenzita el.pole E = ϰE*q/r2 V/m
Napětí U = ΔV m2/s2 Napětí U = ΔV V
Potenciální energie ΔW = U.m J = kg*m2/s2 Energie el.proudu ΔW = U.q = U.I.t J = V.A.s = kg*m2/s2
Výkon P = ΔW/t J/s = kg*m2/s3 Výkon P = ΔW/t = U.I V.A
Grav.indukce D = m/r2 kg/m2 El.indukce D = q/r2 C/m2 = As/m2
Indukční tok φ = U.t = gh.t m2/s Indukční tok φ = U.t V.s = Weber = Tesla/m2
Výkon vodní turbíny P = m/t(v12-v22) = I*Δ(v2) (kg/s)*m2/s2 Výkon baterie P = W/t = U.I V.A = (C/S)*V
Proud v potrubí proměnlivého průřezu I = m/t = ρ.V/t = ρ.S.v kg/s Elektrický proud I = q/t = ρ.V/t = ρ.S.v C/s = A
Odpor R = U/I = ght/m m2/(kg.s) Odpor R = U/I V/A = Ω
Měrný odpor γ m3/(kg.s) Měrný odpor (1m,φ1mm2) γ Ω.m
Odpor vodiče R = γ*l/S m2/(kg.s) Odpor vodiče R = γ*l/S Ω
Odpor potrubí R = U/I = γ*Δh/S m2/(kg.s) El.odpor vodiče R = γ*l/S Ω
Intenzita (?) H kg/(s.m) Intenzita mg.pole H A/m
Permeabilita μ m/kg Permeabilita μ V.s/(A.m)
Indukce (?) B = μ.H 1/s Magnetická indukce B = μ.H kg/(s2.A) = Tesla