Schematická algebra - Segmentace

Segmenty systémů

Vnořování (viz Vnořování G-systémů) je záležitostí G-systémů s konstantním n.
Nyní budeme vyšetřovat G-systémy s konstantním k.

 G(2,2)  =>  G(3,2)
  0        0
  1  2      1  3
  3        4
           6  2
           7  5
           8 

Vyčlenění segmentů

Každý G-systém můžeme rozdělit na segmenty tak, že oddělíme nové instance od instancí, které G-systém získal od systémů s nižším n.

Např. systém G(3,2) je rozšířením systému G(2,2):

Každý G(n,k) má n druhů vnořených z G(n,1). Uvažujme, že tyto druhy rozdělují G-systém do segmentů. V segmentu s (s<n) má každý takový druh číslo

 g(s) = (n−s) ∙ (nk−1) / (n−1) 

Jestliže nějaký segment existuje v G(n,k), pak podobný segment existuje také v G(n+1,k). Tato věta se objasní přepíšeme-li základní schema instancí na schema kontrastní (viz Typy schemat). Všechna čísla u nahradíme čísly u'=r−u = (nk−1)−u. Přitom segmenty přečíslujeme na s'=(n−s).

Např. segmenty v G(3,3):

   u: 
0 segment 2 1 3 9 2 6 18 4 12 10 5 15 19 7 21 11 8 24 20 ────────────────── 13 segment 1 14 16 22 17 25 23 ────────────────── 26 segment 0
   u': 
    
  0  segment 0' 
    ──────────────────
     9 1 3
    12 10 4
    13 
  segment 1' 
    ──────────────────
    18 2 6
    19 5 15
    21 11 7
    22 14 16
    24 20 8
    25 23 17
    26 
  segment 2' 

Číselné soustavy

Čísla nk−1−u z předchozí tabulky vyjádříme jako funkce n:

 k=2           k=3
segment 0         segment 0
   1          1
segment 1         segment 1
   n    1      n2      1    n
   n+1         n2+n     n2+1  n +1
             n2+n+1

A zapíšeme koeficienty těchto funkcí (polynomů):

          
k=2           k=3
segment 0           segment 0
   0 0            0 0 0
segment 1           segment 1
   1 0  0 1        1 0 0   0 0 1   0 1 0
   1 1            1 1 0   1 0 1   0 1 1
                1 1 1

Každý G-systém je množinou čísel z n-kové číselné soustavy.

G-relace rozděluje G(n,k) do n segmentů, kde každý segment s užívá právě s symbolů, s=0..n−1.

Součet koeficientů polynomů je stejný pro všechny instance daného druhu (instance téhož druhu mají stejnou úroveň).

Skladba G-systémů

   Příklad G(n,2)
G(1,2) 00 00 00
─────────────────────────
  10 01  10 01  10 01
G(2,2) 11 11 11
─────────────────────────
  20 02  20 02  20 02
  21 12  21 12  21 12
G(3,2) 22 22 22
─────────────────────────
  30 03  30 03
  31 13  31 13
  32 23  32 23
G(4,2)  33 33
─────────────────────────
  40 04
  41 14
  42 24
  43 34
G(5,2)  44 
   Příklad G(n,3)
G(1,3) 000 000 000
────────────────────────────────────────────
  100 001 010 100 001 010 100 001 010
  110 101 011 110 101 011 110 101 011
G(2,3) 111 111 111
────────────────────────────────────────────
  200 002 020 200 002 020
  201 012 120 201 012 120
  210 102 021 210 102 021
  211 112 121 211 112 121
  220 202 022 220 202 022
  221 212 122 221 212 122
G(3,3) 222 222
────────────────────────────────────────────
  300 003 030
  301 013 031
  302 023 032
  310 103 130
  311 113 131
  312 123 132
  320 203 230
  321 213 231
  322 223 232
   330 303 330
  331 313 331
  332 323 332
G(4,3)   333 

Elektronové podslupky v atomech

Segmenty p nl z ──────────────────────────── G(1,2) 00 1 0 s ──────────────────────────── 10 01 G(2,2) 11 3 1 p ──────────────────────────── 20 02 21 12 G(3,2) 22 5 2 d ──────────────────────────── 30 03 31 13 32 23 G(4,2) 33 7 3 f

Počet elekronů p v podslupce s vedlejším kvantovým číslem nl odpovídá počtu instancí v nl−tém segmentu G-systémů řádu k=2.

(Ve sloupci z je užívané označení podslupek).

Vlastní druhy

Počet vlastních druhů v segmentech se získá jako rozdíl počtu vlastních druhů ze dvou systémů, jejichž základy se liší o jedničku, tj:

 s(n,k) = v(n+1,k)−v(n,k) 

Počty vlastních druhů v segmentech

Počty vlastních druhů v segmentech s(n,k) zapsané funkcemi proměnné n:

k m(n,k)
────────────────────────────
1 1
2 n
3 n∙(n+1)
4 (n/2)∙(2n²+3n+1)
5 n∙(n³+2n²+2n+1)
6 (n/6)∙(6n4+15n³+20n²+12n+1)
7 n∙(n5+3n4+5n³+5n²+3n+1)
8 (n/4)∙(4n6+14n5+28n4+35n³+26n²+11n+4)
0 1  2  3   4   5   6    7 
─────────────────────────────────────────
1 1  1  1   1   1   1    1
0 1  2  3   4   5   6    7
0 2  6  12  20   30   42   56
0 3 15  42  90  165  270   423
0 6 42 156  420  930  1806  3192
0 9 107 554 1910  5155 11809  24052
0 18 294 2028 8820 28830 77658 181944
0 30 780 7350 40590 161040 510510 1376340

Způsob výpočtu s(n,4) je známý z matematických hříček:     3= 1+2;  15= 4+5+6;   42= 9+10+11+12;   90= 16+17+18+19+20.

Druhy celkem

Obdobně jako v předchozím odstavci:

 t(n,k) = m(n+1,k)−m(n,k) 

Počty druhů v segmentech

Počty všech druhů v segmentech t(n,k) zapsané funkcemi proměnné n:

 k  t(n,k)
─────────────
 1  1
 2  n+1
 3  n²+n+1 
 0 1  2  3   4  5  6  7 
 ─────────────────────────────────
 1 1  1  1   1  1  1  1
 1 2  3  4   5  6  7  8 
 1 3  7  13  21 31 43 57 

Instance celkem

Obdobně je také:

 S(n,k) = M(n+1,k)−M(n,k) = (n+1)k−nk 

Kronecker Leopold
Kronecker Leopold , [] 1823-1891, německý učenec a matematik spojovaný s ideou aritmetizace matematiky, oponent Cantorových koncepcí. Zabýval se aritmetikou kvadratických forem, teorií ideálů a eliptickými funkcemi. Odmítl aktuální nekonečno. Veškerá matematika má být založena na číslech a všechna čísla na přirozených číslech: "Přirozená čísla jsou od Boha, ostatní je dílem člověka."
Počty instancí v segmentech

Počty všech instancí v segmentech S(n,k) zapsané funkcemi proměnné n:

 k S(n,k) 
 ─────────────────
 1  1 
 2  2n+1 
 3  3n²+3n+1 
 4  4n³+6n²+4n+1 
 0 1  2  3  4  5  6  7 
─────────────────────────────────────
 1 1  1  1  1  1  1  1 
 1 3  5  7  9 11  13  15  
 1 7 19 37 61 91 127 169 ....

Počet S(n,k) – nazývaný tak - Kroneckerovo delta - má vztah k Bernouliho posloupnostem (viz Trojúhelníky) a k otázce velké Fermatovy věty.

Periodické posloupnosti

Perioda posloupnosti

Mějme posloupnost čísel an. Pokud existuje takové číslo r, že pro všechna n platí an+r = an, tak říkáme, že {an} je periodická posloupnost. Číslo r se nazývá perioda posloupnosti. Nejmenší z period dané posloupnosti je základní (přirozená) perioda .

Členy rozdílových posloupností

Obecně r-tý člen s-té rozdílové posloupnosti

as,r = ∑(−1)i ∙  f_binom_s_i  ∙ ar+s−i

 (sčítáme pro i=0..s) :

V posloupnosti třetích mocnin je:

 s\r 1 2 3 4 5  6 ...
 ────────────────────────────
 0  0, 1, 8,27,64,125,...
 1  1, 7,19,37,61,...
 2  6,12,18,24,...
 3  6, 6, 6,... 

Pro i=0,..,2:

a2,3 = ∑(-1)i a3+2-i = f_binom_2_0  a5 - f_binom_2_1  a4 + f_binom_2_2  a3   = a5- 2a4 +a3 = 64 - 2*27 + 8 = 18

V posloupnosti řádu s je s-tá rozdílová posloupnost konstantní, tj. každý člen této rozdílové posloupnosti je roven 0-tému členu:
as,0 = ∑(−1)i f_binom_s_i  as−i = Ks .

Posloupnosti Kp = p!

V případě Kp= p! = 0 mod p (pεP) analogicky platí:

 ai+p + (−1)p ai = 0 mod p 

Například pro p-té mocniny: (i + p)p + (−1)p ∙ ip = 0 mod p.

Pro p = 2: a0 = 0; a1 = 1; a2 = 4; a3 = 9; a4 = 16; a5 = 25; a2+a0= 4, a3+a1 = 10 is 0 mod 2.
Pro p = 3: a0 = 0; a1 = 1; a2 = 8; a3 = 27; a4 = 64; a5 = 125; a3−a0= 27, a4−a1 = 63 is 0 mod 3.

Posloupnosti K(p) = (p − 1)!

Když pεP, tak platí Wilsonova věta: K(p)=(p−1)! ≡ −1 (mod p). Pro každé i = 1..p−1 je

f_binom_p_i   = 0 mod p.

V součtu zbývá proto jen první a poslední člen: a(p) + (−1)p ∙ a0 = −1 (mod p)

Protože všechny členy p-té rozdílové posloupnosti se rovnají, můžeme vybrat jiný člen, i-tý (místo 0-tého):

 a(i+p) + (−1)p ∙ ai = −1 (mod p) 

Přirozená perioda

Nechť qεQ má prvočíselný rozklad: q = součin(pjaj), pjεP, ajεZ. Přirozenou periodou R nazýváme číslo: R = ∏pj.

 n\k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ───────────────────────────────────────
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 0 0 2 0 2 4 2 0 8 4 2 4
 3 0 1 0 1 3 3 3 1 0 9 3 9
 4 0 0 1 0 4 4 4 0 1 6 4 4
 5 0 1 2 1 0 1 5 1 8 5 5 1
 6 0 0 0 0 1 0 6 0 0 6 6 0
 7 0 1 1 1 2 1 0 1 1 9 7 1
 8 0 0 2 0 3 4 1 0 8 4 8 4
 9 0 1 0 1 4 3 2 1 0 1 9 9
 10 0 0 1 0 0 4 3 0 1 0 10 4
 11 0 1 2 1 1 1 4 1 8 1 0 1
 12 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 0
 ───────────────────────────────────────
 R 1 2 3 2 5 6 7 2 3 10 11 6

Počet zbytkových tříd výrazu nk mod k, n,kεN0, je roven přirozené periodě R čísla k.

Přirozené druhy

Přirozené druhy V G-systémech

images/g_segment09.jpg

Instance každého druhu G-systému seřadíme do vzestupné posloupnosti. Jestliže všechny rozdíly instancí {d1,d2,...} jsou tvaru    B∙(nj), j=0..k−1,

 říkáme, že jde o přirozený druh (N-druh).
 Rozdíly {d1,d2,...} v G(n,k) jsou vždy dělitelné n−1.

Rozdíly instancí

Konstrukce přirozených druhů v G(2,4)
 Instance     Přeřazení      Rozdíly  Typ Nb
 ────────────────────────────────────────────────────────
 0         0         x      −
 1 2 4 8    1 2 4 8     1 2 4   N1
 3 6 12 9    3 6 9 12     3 3 3   −
 5 10    =>  5 10     =>  5      −
 7 14 13 11    7 11 13 14     4 2 1   N1
 15        15         x      −
V systému G(2,5), jsou všechny vlastní druhy přirozené.
 Instance            Rozdíly     Typ Nb
 ────────────────────────────────────────────────────────
 0               −        −
 1  2  4  8  16      1  2  4  8  N1
 5  9 10 18  20  =>    4  1  8  2  N1
 11 13 21 22  26      2  8  1  4  N1
 15 23 27 29  30      8  4  2  1  N1
 31

Typ přirozeného druhu označíme Nb, kde b = B/(n−1). Pro n=2 je B=b=1 (dosavadní příklady); pro n=3, je B=2,4 a b=1,2; pro n=4, je B=3,6,9 a b=1,2,3; atd.

Výpisy
 G(2,2): x    G(3,2): x    G(4,2): x  
     1 P       2 P       3 P
     x        4 P       6 P
k=2; φ(2) = 1       x        9 P
             2 P       x
             x        3 P
                      6 P
                      x
                      3 P
                      x 
 G(2,3):     G(3,3):      G(4,3):
     x        x        x      x
     1 2 P     2 6 P      3 12 P   3 12 P
     2 1 P     4 12 P      6 24 P   6 24 P
     x        6 2 P      9 36 P   12 3 P
             10 4      12 3 P   18 9
             4 10      18 9    9 18
k=3; φ(3) = 2      12 4 P     21 21    24 6 P
             x        9 18    x
             2 6 P     24 6 P   3 12 P
             6 2 P     33 6    12 3 P
             x        6 33    x
                     21 21
                     36 9 P
  G(2,4):     G(3,4):
     x         x       40
     1 2 4 P     2  6 18 P  12  4 28
     3 3 3      4 12 36 P  24 14  8
     5         8 16  8   10 30 10
     4 2 1 P    10 30 10   36 12  4 P
     x        14  8 34    x
              16 32 16    2  6 18 P
k=4; φ(4) = 2       20        8 16  8
              8 14 24   20
              18  6  2 P  18  6  2 P
              28  4 12    x
              16 16 16
              34  8 14 
Latinské čtverce

Sepsáním diferencí přirozených druhů za sebe dostáváme některé latinské čtverce a podobné obrazce:

k=2: 1   k=3: 1 2   k=4: 1 2 4   k=5: 1 2 4 8
          2 1      4 2 1     4 1 8 2
                        2 8 1 4
                        8 4 2 1
k=6:         k=7:           k=8:
   1 2 4 8 16    1 2 4 8 16 32    1 2 4 8 16 32 64
   16 8 4 2 1    8 1 16 2 32 4    4 32 1 8 64 2 16
             16 4 1 32 8 2   16 2 64 8 1 32 4
             2 8 32 1 4 16   64 32 16 8 4 2 1
             4 32 2 16 1 8
             32 16 8 4 2 1 

Identifikace druhů

Pro čísla N-druhů g(j) v G(n,k) platí:

 (nj−1)∙g(j) mod (nk−1) = b∙(n−1)∙nj−1 

kde nsd(j, k) = 1.
Symbol b označuje číslo typu N-druhu, b=1..s.

Pro jakýkoliv N-druh g ze segmentu s systému G(n,k) existuje:

kontrastní N-druh g'; g+g'=nk-1. odpovídající N-druh g' v G(n+1,k) (vnořování) odpovídající N-druh g' v segmentu s+1 (segmentace)
 Instances Differences Type Nb 
 ──────────────────────────────── 
  0  -  - 
  1  3  9   2 6 N1 
  2  6 18   4 12 N2 
  4 12 10   6 2 N1 
  5 15 19  10 4 - 
  7 21 11   4 10 - 
  8 24 20  12 4 N2 
 13       - - 
 14 16 22   2 6 N1 
 17 25 23   6 2 N1 
 26 

Pro číslo typu N-druhu b=1, není příslušné g-číslo  soudělné s nk−1.
Např. v systému G(2,4) druhy g=1 a g=7 nejsou soudělné s 15.

Počet druhů v G-systémech

Každý segment s má N-druhy s číslem typu b=1..s.

Přitom v G(n,k) existuje (n−b) ∙ φ(k) N-druhů g(j) s číslem typu b.

Dohromady je to s∙φ(k) N-druhů (t.j. k∙s∙φ(k) N-instancí).

Celkový počet N-druhů v G(n,k) je: n−1   n−1  n ∑(s∙φ(k))=φ(k) ∑(s)=φ(k) ∑(n−b)=φ(k)∙n∙(n−1)/2 N−druhů s=0   s=0  b=1

(Koeficient n(n−1)/2 připomíná počet vazeb mezi n prvky).

Systém G(3,3) má φ(3)∙3(3−1)/2=6 přirozených druhů (s číslem typu b=1 nebo b=2):

Počet druhů v binárních G-systémech

V G(2,k) existuje φ(k) N-druhů g(j).    (2j−1)∙g(j) mod (2k−1) = 2j−1 pro nsd(j, k) = 1.

Součet hodnot g(j) (j=1..φ(k)) je:      ∑(g) = 2k−2 ∙ φ(k)

Např. pro G(2,4) dostáváme:

 Instance  Type Nb
 ──────────────────────────
 0  −
 1 2 4 8 N1 (j=1)
 3 6 12 9 −
 5 10 −
 7 14 13 11 N1 (j=2)
 15  − 
                 
 
Řešení: (mod 15)
 j = 1: 1∙g ≡ 1  g = 1
 j = 2: 3∙g ≡ 2  g = 11

Součet: 1+7= 8= 24−2 ∙ φ(4).

Pro G(2,5) platí:

 Instance        Typ Nb
 ───────────────────────────────
 0 −
 1  2  4  8  16   N1 (j=1)
 5  9 10 18  20   N1 (j=3)
 11 13 21 22  26   N1 (j=2)
 15 23 27 29  30   N1 (j=4)
 31 − 
 
 Řešení: (mod 31)
 j = 1: 1g ≡ 1  g = 1
 j = 2: 3g ≡ 2  g = 11
 j = 3: 7g ≡ 4  g = 5
 j = 4: 15g ≡ 8  g = 15

Součet 1+11+5+15 = 32 = 25−2 ∙ φ(5).

Podobně pro k = 7 (mod 127):  j= 1:  1∙g ≡ 1   g=  1   j= 4: 15∙g ≡  8   g=  9  j= 2:  3∙g ≡ 2   g= 43   j= 5: 31∙g ≡ 16   g= 21  j= 3:  7∙g ≡ 4   g= 55   j= 6: 63∙g ≡ 32   g= 63

Součet: 1+43+55+9+21+63 = 192 = 27−2 ∙ φ(7)

Přirozené druhy v M-systémech

Pro přirozené druhy (N-druhy) g(j) platí:

 (nj−1)∙g(j) mod r = b∙nj−1 

pro nsd(j, k) = 1.

M(3,3) má všechny vlastní druhy přirozené, r = ( 33-1)/(3-1) = 26/2 = 13:

  Instance  Rozdíly Typ Nb
  ───────────────────────────── 
   0     -    - 
   1 3 9  2 6   N2 
   2 6 5  3 1   N1 
   4 12 10  6 2   N2 
   7 8 11  1 3   N1 
  13     -   - 

M(3,4) má jen 2 přirozené druhy, r = ( 34−1)/(3−1) = 80/2 = 40:

  Instances    Differences Type Nb
  ────────────────────────────────────
  0  − −
  1 3 9 27    2 6 18 N2(j=1)
  2 6 18 14    4 8 4 −
  4 12 36 28    8 16 8 −
  5 15      10 −
  7 21 23 29   14 2 6 −
  8 24 32 16    8 8 8 −
  10 30      20 −
  11 33 19 17   6 2 14 −
  13 39 37 31   18 6 2 N2(j=3)
  20        − −
  22 26 38 34   4 8 4 −
  25 35      10 −
  40        − − 
                 
b = 1: (mod 40)
 j=1: (31−1)∙ g≡ 1  nemá řešení
 j=2: (3²−1)∙ g≡ 3  nemá řešení
 j=3: (3³−1)∙ g≡ 9  nemá řešení
b = 2: (mod 40)
 j=1: (31−1)∙ g≡ 2∙1 g = 1
 j=2: (3²−1)∙ g≡ 2∙3 nemá řešení
 j=3: (3³−1)∙ g≡ 2∙9 g = 13

V M(3,5), r = (35−1)/(3−1) = 242/2 = 121 existují pro b = 1 přirozené druhy:

 Instance       Typ Nb
────────────────────────────
  0  −
  1  3  9 27 81 −
  2  6 18 54 41 −
  4 12 36 108 82 −
* 5 15 45 14 42 N1(j=3)
  7 21 63 68 83 −
  8 24 72 95 43 −
 10 30 90 28 84 −
 11 33 99 55 44 −
 13 39 117 109 85 −
 16 48 23 69 86 −
 17 51 32 96 46 −
 19 57 50 29 87 −
* 20 60 59 56 47 N1(j=4)
 22 66 77 110 88 −
 25 75 104 70 89 −
 26 78 113 97 49 −
 31 93 37 111 91 −
 34 102 64 71 92 −
 35 105 73 98 52 −
 38 114 100 58 53 −
 40 120 118 112 94 −
* 61 62 65 74 101 N1(j=1)
 67 80 119 115 103 −
* 76 107 79 116 106 N1(j=2)
 121  − 
                 
 
 
b = 1: (mod 121)
 j= 1: (31−1)∙ g ≡ 1 g = 61
 j= 2: (3²−1)∙ g ≡ 3 g = 76
 j= 3: (3³−1)∙ g ≡ 9 g = 5
 j= 4: (34−1)∙ g ≡ 27 g = 20

Prvočísla v R−systémech

Prvočíselná věta

Počet prvočísel menších než dané číslo r se značí π(r). Z prvních Eulerových a Legendreových odhadů vyplynulo, že hodnota π(r) roste přibližně stejně rychle jako funkce r/ln(r).
Kompletní důkaz, že (v limitě do nekonečna) platí π(r) ~ r/ln(r), předvedli metodami komplexní analýzy J.Hadamard a Vallée−Poussin. Hodnoty π(r) jsou tabulovány,viz např.[Narkiewicz]:

Hadamard, Jacques
Hadamard, Jacques , 1865-1963, francouzský matematik, dokázal (r.1896) prvočíselnou větu.
    π(10²) = 25 
    π(10³) = 168 
    ... 
    π(109) = 50847534 
Vallée-Poussin
Vallée-Poussin, Charles-Jean de la , 1866-1962, belgický matematik, dokázal (r.1896) - nezávisle na Hadamardovi - prvočíselnou větu.
    …
    ...
    π(1018) = 24739954287740860
    π(1019) = 234057667276344607
    π(1020) = 2220819602560918840
    ... 
Riemann, Georg Friedrich Bernhard
Riemann, Georg Friedrich Bernhard , 1826-1866, německý matematik, známý svým systémem neeuklidovské geometrie. Do teorie čísel zavedl (r.1859) tzv.zeta funkci a formuloval tzv.Riemannovu hypotézu o rozložení prvočísel.

O lepší aproximaci počtu prvočísel se pokusil G.Riemann.

P.L.Čebyšev (r.1852) dokázal
tzv. slabou formu prvočíselné věty.

Z této plyne např. že v celém intervalu rε N se r/ln(r) neodchyluje nikde od π(r) o více než 11% [Zelinka].
Bez použití komplexní analýzy dokázal prvočíselnou větu (r.1949) A.Selberg.

Dirichlet, Peter Lejeune
Dirichlet, Peter Lejeune [Dirichle], 1805-1859, německý matematik. Zabýval se teorií čísel, dokázal platnost velké Fermatovy věty pro exponent k=5. Do variačního počtu zavedl nový princip. v teorii čísel používal analytických funkcí. Dokázal konvergenci Fourierových řad.

Dirichlet dokázal, že každá aritmetická posloupnost 1. řádu (a,a+d,a+2d,...) s charakteristikou [d,a] tvořenou nesoudělnými čísly (a,d)=1, obsahuje nekonečný počet prvočísel.

Prvočísla v G-systémech

Zajímá nás, jestli struktura G-systému nemá nějaký vliv na rozložení prvočísel. Instance druhů nesoudělných s modulem r budou zahrnovat všechna prvočísla, která nenajdeme v prvočíselném rozkladu modulu r.
Např. v G(3,3) je φ(26)=12 instancí nesoudělných s 26:

Protože 26 = 2*13, musí být všechna prvočísla menší než 26, kromě 2 a 13, mezi těmito 12-ti instancemi: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25. To jsou: 3,5,7,17,19 a 23.

  0
  1  3  9 
  2  6 18   
  4 12 10   
  5 15 19   
  7 21 11   
  8 24 20   
 13       
 14 16 22   
 17 25 23   
 26 
  R(17,12,210)
  0
  1  17  79  83 151  47 169 143 121 167 109 173
  2  34 158 166  92  94 128  76  32 124  8 136
  3  51  27  39  33 141  87  9 153  81 117  99
  4  68 106 122 184 188  46 152  64  38  16  62
  5  85 185 205 125  25
  6 102  54  78  66  72 174  18  96 162  24 198
  7 119 133 161
  10 170 160 200  40  50
  11 187  29  73 191  97 179 103  71 157 149  13
  12 204 108 156 132 144 138  36 192 114  48 186
  14  28  56 112
  15  45 135 195 165  75
  19 113  31 107 139  53  61 197 199  23 181 137
  20 130 110 190  80 100
  21 147 189  63
  22 164  58 146 172 194 148 206 142 104  88  26
  30  90  60 180 120 150
  35 175
  37 209 193 131 127  59 163  41  67  89  43 101
  42  84 168 126
  44 118 116  82 134 178  86 202  74 208 176  52
  49 203  91  77
  55  95 145 155 115  65
  57 129  93 111 207 159 183 171 177  69 123 201
  70 140
  98 196 182 154
 105
 210
Úroveň:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  * Celkem
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Tříd:   3  2  0  6  0  6  0  0  0  0  0 12  *  29
Instancí: 3  4  0 24  0 36  0  0  0  0  0 144  * 211

Čísla n s vyšším poměrem n/φ(n):

 n   φ(n)  n/φ(n)
 ────────────────────
 210   48   4,38
 330   80   4,13
 390   96   4,06
 420   96   4,38
 630  144   4,38
 660  160   4,13
 780  192   4,06 
 840  192   4,38 
 990  240   4,13 
 1050  240   4,38 
 1170  288   4,06 
 1260  288   4,38

Součty mocnin instancí

Součtování v G-systémech

Vyčísleme součet čísel instancí ve všech druzích G(3,3):

  0        0
  1  3  9    13
  2  6 18    26
  4 12 10    26
  5 15 19    39
  7 21 11    39
  8 24 20    52
  13       13
  14 16 22   52
  17 25 23   65
  26       26

Každý součet je dělitelný číslem M(n,k)=(nk−1)/(n−1) = (3³−1)/(3−1) = 13.

V G(n,k), platí pro každý druh gi (v součtu přes j):

 ∑ ui (j) = 0 ( mod M(n,k)) 

Výpočet součtu

Platí (v součtu přes j):

 ∑ ui (j) = L(gi) ∙ c(k,q) ∙ q/k) 

kde q je počet transpozic (tj.řád výchozího vnořeného systému), L(gi) úroveň druhu gi a c(k,q) koeficient vnoření.

Např. v G(3,3) platí:

  L(7) ∙c(3,1) ∙ 3/3 = 3∙ ((33−1)/(3−1))∙1 = 39
  L(8) ∙c(3,1) ∙ 3/3 = 4∙ ((33−1)/(3−1))∙1 = 52
  ...
  L(13)∙c(3,1) ∙ 1/3 = 3∙ ((33−1)/(3−1))/3 = 13
  g│   │ L(g) │k/q│ ∑ ui(j)
  ──┼──────┼───────┼───┼──────
  0│ 000 │ 0  │ 3 │  0
  1│ 001 │ 1  │ 1 │  13
  2│ 002 │ 2  │ 1 │  26
  4│ 011 │ 2  │ 1 │  26
  5│ 012 │ 3  │ 1 │  39
  7│ 021 │ 3  │ 1 │  39
  8│ 022 │ 4  │ 1 │  52
  13│ 111 │ 3  │ 3 │  13
  14│ 112 │ 4  │ 1 │  52
  17│ 122 │ 5  │ 1 │  65
  26│ 222 │ 6  │ 3 │  26

Součtování v G-systémech

Označme se součet všech e-tých mocnin instancí v daném druhu. Zajímá nás kdy r | se pro všechna e=1..k−1. Podíl se/r označíme malým písmenem, tj. se. V případě, že podíl není beze zbytku možný, zapíšeme na příslušné místo hvězdičku.

 G(2,2)  s1    G(2,3)     s1  s2
 ────────────     ───────────────────────
 0          0      
 1  2   1     1 2 4    1  3
 3          3 6 5    2  10
            7
  
 G(2,4)        s1  s2  s3
 ─────────────────────────────────
 0
 1  2  4  8    1  *  39
 3  6 12  9    2  18  180
 5 10        1  *  75
 7 14 13 11    3  *  441
 15 
                
 G(2,5)        s1  s2  s3  s4
 ───────────────────────────────────────
 0
 1  2  4  8 16  1  11  151 2255
 3  6 12 24 17  2  34  668 14110
 5 10 20  9 18  2  30  506 9102
 7 14 28 25 19  3  65 1533 37949
 11 22 13 26 21  3  61 1323 29965
 15 30 29 27 23  4 104 2794 76748
 31    

Součtování v R-systémech

Zajímá nás, kdy jsou číslem r dělitelné všechny součty s1,s2,...,sk−1. Následující systémy tuto vlastnost mají. Rozdělíme je podle příslušnosti k Mersennovým (M) nebo Fermatovým (F) systémům.

M-systémy:  R(2,2,3),    R(2,3,7),   R(2,5,31),   R(2,7,127),  R(3,3,13),   R(3,5,121),  R(4,2,5),   R(4,5,341),  R(5,3,31),   R(5,5,781),  R(6,2,7),    R(6,3,43),  R(7,5,2801), R(8,2,9),    R(8,3,73), R(8,5,4681), R(9,3,91),  R(10,2,11),  R(11,3,133), R(12,2,13), R(12,3,157),

F-Systémy: R(2,2,3),R(2,4,17)

Všechny uvedené systémy mají buď prvočíselný řád k nebo modul r.

Nejde jen o systémy s prvočíselným modulem r, viz např. M-systém R(9,3,91), kde r = 91 = 7∙13:

  R(9,3,91)      s1   s2 
  ────────────────────────────────────
  0
  1   9  81     1   73
  2  18  71     1   59
  3  27  61     1   49
  4  36  51     1   43
  5  45  41     1   41
  6  54  31     1   43
  7  63  21     1   49
  8  72  11     1   59
  10  90  82     2   164

Součty v R-systémech řádu 3

Zajímá nás, pro které systémy řádu 3 existují mocniné součty 1.a 2. stupně (jako např. v G(2,3)=R(2,3,7), M(3,3)=R(3,3,13),...). Pro druh g dostáváme:

  Stupeň   Součet 
    ───────────────────────────────────────────────────────
  1.  g   + gn + gn  = g(1+n+n²)  = g (n³−1)/(n−1)
  2.  (g)² +(gn)²+(gn²)² = g²(1+n²+n4) = g(n6−1)/(n²−1)

Součty 1.stupně jsou dělitelné r:

Součty 2.stupně jsou dělitelné r: