Schematická algebra - Gausssova enumerace

Enumerace počtu druhů v G-systémech je shodná s enumerací počtu tříd rovnic v Gaussově obecné teorie rovnic. K.F.Gauss byl pravděpodobně první, kdo znal a popsal tyto matematické konstrukce. Stejný výraz pro počet druhů je možné určit také pomocí Pólyovy enumerace.

Enumerace prostých polynomů

V následujících odstavcích se pokusíme porovnat teorii G-systémů s originální Gaussovu teorií prostých polynomů (funkcí). V obou teoriích se objevuje tentýž algoritmus enumerace:

Prostých polynomů stupně k podle modulu n je právě tolik, kolik je vlastních druhů v systému G(n,k). Existuje nějaký vztah mezi koeficienty prostých polynomů a instancemi vlastních druhů?!

Originální Gaussova pojednání jsou čerpána z §330-§347 kapitoly II. (Obecná pojednání o kongruencích) Gaussovy Nauky o zbytcích. [Gauss,II].

Prosté polynomy

Polynomy nazveme prosté (nerozložitelné, ireducibilní) jestliže se nerozpadají na žádné polynomy nižšího stupně. Libovolný polynom je buď prostý, nebo sestavený z prostých polynomů nižších stupňů. Každý polynom může být sestaven z prostých polynomů jedině jedním způsobem.

Všechny polynomy prvního stupně jsou prosté. Ze všech prostých polynomů mohou sloužit k nalezení reálných kořenů jen polynomy prvního stupně.

Polynomy druhého stupně jsou buď prosté nebo sestavené ze dvou polynomů prvního stupně. Polynomy (v oboru komplexních) stupně vyššího než prvého (v důsledku základní věty algebry) jsou všechny rozložitelné (reducibilní).

Eisenstein Gotthold
Eisenstein Gotthold, [], 1823-1852, německý matematik. Zabýval se teorií čísel, teorií eliptických funkcí, eliptickými integrály a teorií forem.
Eisensteinovo kriterium

Polynom s koeficienty [an,an−1,...a1,a0] z oboru Z je prostý v případě, kdy an=1, p|an−1,...,a0, ale nikoliv p² | a0.
Např. x²+6x+3 je prostý, zatímco x²+6x+9 nikoliv.

Někdy je k použití kriteria nutné polynom nejprve upravit.
Např. x²+x+1 je prostý proto, že po substituci x =(t+1) přejde na: (t+1)²+(t+1)+1 = t² + 3t+ 3, tj. na polynom, u kterého je možné podle Eisensteinova kriteria nerozložitelnost určit.

Polynomy a kongruence

Stejné pojmenování použijeme i v případě, kdy polynomy nepoužíváme k výstavbě rovnic, ale kongruencí P(x)≡0 (mod r).

Např. polynomy x² +2x +1 a x² +x +2 podle modulu n=3.

  Polynom F (mod 3)  F(0) F(1) F(2)
  ───────────────────────────────────────────
  x² +x    +2    2   1   2
  x² +2x    +1    1   1   0

Polynom P(x) (stupně vyššího než prvního) je prostý, když kongruence P(x)≡0 (mod r) nemá reálné kořeny. Dosazujeme-li za x postupně hodnoty 0,1,..,(n−1) je prostý polynom ten, který pro žádnou z hodnot nedá (podle modulu n) výsledek 0.

Polynom x² +x +2 (mod 3) je prostý, x² +2x +1 (mod 3) nikoliv.

Když P(x)≡ [Q(x)]² − z (mod r) tak P(x) je prostý, když číslo z není kvadratickým zbytkem (mod r).

Např. polynom x²+x+1 (mod 5) je prostý, protože x²+x+1≡(x−2)²−3 (mod 5) a 3 je kvadratický nezbytek podle modulu 5 (je v druhém řádku R(4,2,5)):

  R(4,2,5)
  0      x²+x
  1 4    x²+x+1 x²+x+4
  2 3    x²+x+2 x²+x+3
  5      x²+x+5

Celkový počet polynomů

V dalším textu omezíme zkoumání na na polynomy, jejichž nejvyšší člen má koeficient ak=1. Všechny proměnlivé členy polynomu (tj. členy kromě prvního) nazveme určující členy. V polynomu Pk(x) = xk + ak−1∙xk−1 + ak−2∙xk−2 + ... je k koeficientů ai, z nichž každý může nabývat (podle modulu n) n hodnot 0,1,..n−1, tj. ai ≡ 0,1,2,3,...,n−1 (mod n),

Počet všech různých polynomů Pk(x) (mod n) je roven nk.

Přitom existuje:

n různých polynomů prvního stupně (x,x+1,x+2,...,x+n−1) n² různých polynomů druhého stupně

...

nk různých polynomů k-tého stupně

Počet prostých polynomů

Zajímá nás počet všech různých (nekongruentních) prostých polynomů každého stupně. Přitom zavedeme následující označení počtu polynomů:

(1) prosté prvního stupně, (2) prosté druhého stupně atd.,

(1²)  sestavené ze dvou prostých polynomů prvního stupně

(1)(2³) sestavené z jednoho prostého polynomu prvního stupně a tří prostých  polynomů druhého stupně


Lineární polynomy

Všechny polynomy prvního stupně jsou prosté:

  Polynomy      Počet   Označení
  ──────────────────────────────────────────
  1. stupně celkem   n     n1 
  Prosté 1. stupně   n     (1)
Kvadratické polynomy

Všechny polynom druhého stupně jsou buď sestaveny ze dvou polynomů prvního stupně, nebo jsou prosté. Počet dvojic sestavených z p různých předmětů (včetně kombinací stejných předmětů) je n(n+1)/2. Prostých polynomů je proto n²−n(n+1)/2=1/2(n²−n).

  Polynomy              Počet      Označení
  ───────────────────────────────────────────────────────────────
  2. stupně celkem          n²        n²
  Ze dvou prostých polynomů 1.stupně n(n+1)/2     (1²)
  Prosté 2. stupně          1/2 (n²−n)    (2)

Porovnání s vlastními druhy

Pro n=3 (tj. mod 3) ,k=2 (z celkového počtu 3² = 9-ti polynomů) existují 3 prosté polynomy: x²+1, x² +x+2, x² +2x +2:

 (2) = 1/2(n2−n) = 1/2(32−3)= 3 

Systém G(3,2):

Coef. F(x) mod 3 F(0) F(1) F(2)
──────────────────────────────────
00   x²      0  1  1
01   x²   +1  1  2  2 *
10   x² +x    0  2  0
02   x²   +2  2  0  0
20   x² +2x    0  0  2
11   x² +x +1  1  0  1
21   x² +2x +1  1  1  0
12   x² +x +2  2  1  2 *
22   x² +2x +2  2  2  1 * 

V systému G(3,2) jsou právě 3 vlastní druhy:

 0       00
 1   3    01  10  *
 2   6    02  20  *
 4       11
 5   7    12  21  *
 8       22 

Existuje nějaký vztah mezi koeficienty (01,12,22) a vlastními druhy G(3,2)?!


Kubické polynomy
Obdobně jako u kvadratických polynomů:
Polynomy                 Počet    Označení
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. stupně celkem              n³      n³
Ze třech prostých polynomů 1.stupně  n(n+1)(n+2)/6   (1³)
Obsahující prostý polynom 2.stupně  n ∙ 1/2(n²−n)  (1)(2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prosté 3. stupně             1/3 (n³−n)   (3) 

Gaussův vztah

Gauss předložil vztahy pro vyčíslení počtu prostých polynomů ve tvaru:

 nk = ∑d(d), d|k 

Např.:

 n   = (1)             = (1)
 n2 = (12)+ (2)           = 2(2) + (1)
 n3 = (13)+ (1∙2)+ (3)        = 3(3) + (1)
 n4 = (14)+ (12∙2)+ (1∙3)+ (22)+ (4) = 4(4) + 2(2) + (1)
where
 (1)  = n       (2) = 1/2(n²−n)     (3) = 1/3(n³−n)
 (1²)  = n(n+1)/2  ...
 (1³)  = n(n+1)(n+2)/6 

tj. v naší terminologii (viz G-systémy):

 nk = ∑ d∙v(n,d); pro d|k 

V následujících odstavcích je nastíněno Gaussovo odvození tohoto vztahu.

Celkový počet polynomů

Výraz (1h1 2h2 3h3...) vyjadřuje počet polynomů, složených z h1 prostých polynomů 1. stupně, h2 prostých polynomů 2. stupně, h3 prostých polynomů 3. stupně, ... Stupeň každého z těchto polynomů je h1+2h2+3h3+... (viz Polynomické výrazy).
Souhrn všech výrazů (1h1)(2h2)(3h3)..., pro které h1+2h2+3h3+... ...=k, vyčerpává všechny polynomy k-tého stupně a proto je roven nk.

Vnořování polynomů

Nejvyšší člen výrazu (n) je roven nk/k, a jestliže k je prvočíslo, tak se od tohoto členu odečítá n/k:

 Polynomy      Počet  Označení
────────────────────────────────────────────
 Prosté 1. stupně   n     (1)
 Prosté 2. stupně   1/2 (n²−n) (2)
 Prosté 3. stupně   1/3 (n³−n) (3) 

Z těchto vztahů plyne celkový počet polynomů (pro kεP):

 n=(1)   n²=2(2)+(1)   n³=3(3)+(1) 

Pro n=3:

 Typ polynomů        Polynomy        Počet
 ──────────────────────────────────────────────────────────────
 Linear prosté    (k=1)  x,  x+1,  x+2    (1) = 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────
 Kvadratické složené (k=2)  x²,  x²+x,  x²+2x   (1²) = 6  
               x²+2, x²+x+1, x²+2x+1  
───────────────────────────────────────────────────────────────
 Kvadratické prosté (k=2)  x²+1, x²+x+2, x²+2x+2  (2) = 3 

Platí:

  n² =(1²) + (2) = 6 + 3 = 9
  n² = 2(2)+(1) = 2∙3+3 = 9   (tj. 2∙v(3,2) + v(3,1))

Součty přes dělitele

Jestliže a,b,c,d,.. jsou děliteli čísla k, tak

  nk = a(a)+b(b)+...

Mezi dělitele čísla k vždy patří 1 a k. Jestliže tedy 1,d,d',...,k jsou všechny možné dělitele čísla k tak:

  nk = (1)+d(d)+d'(d')+...+k(k)

Součin (k) prostých polynomů, které mají stupeň k, bude mít stupeň k(k) a tak tomu bude i u ostatních součinů. Proto součin všech prostých polynomů stupňů 1,d,d',..,k má stupeň nk.

Poznámky k diskriminantu

Kvadratické:   (b∙b−4∙c) mod p = 2

    3:[ 0, 1],[ 1, 2],[ 2, 2]
    5:[ 0, 2],[ 1, 1],[ 2, 3],[ 3, 3],[ 4, 1]
    6:[ 0, 1],[ 0, 4],[ 2, 2],[ 2, 5],[ 4, 2],[ 4, 5]
    7:[ 0, 3],[ 1, 5],[ 2, 4],[ 3, 0],[ 4, 0],[ 5, 4],[ 6, 5]

Kubické:   (4∙b∙b∙b+27∙c∙c) mod p = 2

    3:[ 2, 0],[ 2, 1],[ 2, 2],
    5:[ 0, 1],[ 0, 4],[ 1, 2],[ 1, 3],[ 2, 0],
    6:[ 2, 0],[ 2, 2],[ 2, 4],[ 5, 0],[ 5, 2],[ 5, 4],
    7:[ 1, 3],[ 1, 4],[ 2, 3],[ 2, 4],[ 3, 1],[ 3, 6],[ 4, 3],[ 4, 4],[ 5, 1],[ 5, 6],[ 6, 1],[ 6, 6]

Součiny polynomů

Stirlingovy rovnice

Uvažujme rovnice s-tého stupně, jejichž kořeny jsou čísla 1,2,3,...s.
Takové rovnice vznikají součinem polynomů: (x−1)(x−2)(x−3).....(x−s)

Začněme násobit postupně zleva:

 s Součinitelé      Rovnice
 ──────────────────────────────────────────────────────────
 1 (x−1)         x−1 = 0
 2 (x−1)(x−2)       x²−3x+2  = 0
 3 (x−1)(x−2)(x−3)    x³−6x²+11x−6  = 0
 4 (x−1)(x−2)(x−3)(x−4)  x4−10x³+35x²−50x+24 = 0 

Koeficienty rovnic jsou Stirlingova čísla (viz Rekurentní posloupnosti)

Součiny prostých polynomů 1.stupně

Když číslo p=s+1 je prvočíslo, tak uvedené součiny obsahují všechny prosté polynomy podle modulu p:

 k Součinitelé       Kongruence
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2 (x−1)          x−1 ≡ x −1 (mod 2)
 3 (x−1)(x−2)       x²−3x+2 ≡ x²−1 (mod 3)
 5 (x−1)(x−2)(x−3)(x−4)  x4−10x³+35x²−50x+24 ≡ x4−1 (mod 5)      
†㑠ŏҰ
㑠ŏ쉸mᶐڅ} ǽ㑠ŏҰ†㑠ŏ쉸mসڅo#l㑠ŏ쉸mᶐڅ“4ı㑠ŏ쉸mসڅl$㑠ŏ쉸mᶐڅ‚CÉ㑠ŏ쉸mᶐڅ’3İ㑠ŏ쉸mᶐڅ‘2į㑠ŏ쉸mᶐڅ1Į㑠ŏ쉸mᶐڅ0ĭ㑠ŏ쉸mᶐڅŽZɚ㑠ŏ쉸mᶐڅZə㑠ŏ쉸mᶐڅŒǹ㑠ŏ쉸mᶐڅ‹YǺ㑠ŏ쉸mᶐڅŠ

Podle malé Fermatovy věty jsou prosté polynomy (podle modulu n) děliteli výrazu xp−x = x ∙ (xp−1 − 1), tj. platí:

 P(x) | (xp−1 − 1) 

Součiny prostých polynomů

Vypočítáme součin všech prostých polynomů stupně 1 a 2 (tj. lineárních a kvadratických) podle modulu n=2 a 3.

Modul n=2:

 G(2,1):  x(x−1)     ≡ x²−x
 G(2,2): (x²+x+1)    ≡ x²+x+1
     (x²−x)∙(x²+x+1) ≡ x4− x 

Modul n=3:

 G(3,1):  x(x−1)(x−2)         ≡ x³−x
 G(3,2): (x²+1)(x²+x+2)(x²+2x+2)    ≡ x6+x4+x²+1
      (x³−x)∙(x6+x4+x²+1) ≡ x9 − x 

Platí:

 ∏P(x) | (x(nk)−x) 

tj. součiny prostých polynomů jsou děliteli výrazu (x(nk) − x), kde n je modul a k stupeň prostých polynomů.

Nasycené systémy

Umocňování polynomu

Zajímá nás, co se odehrává při umocňování výrazu (a+b+c ...)k s prvky v závorce.

Pro k≤n (kde n je počet prvků a,b,c,..) ve vazbách 'reaguje' vždy právě k prvků.
Např. při k=2 a n=2,3:

 k-tá mocnina n-členu             Symbolický zápis
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
 (a+b)²  = a² + 2ab + b²           2[x²]+ 1[2xy]
 (a+b+c)² = a² + 2ab + b² + 2bc + c² + 2ca   2[x²]+ 3[2xy] 

Přitom koeficienty jsou pro dané k a různá n stejné. Např. členu 2ab z G(2,2) odpovídají analogické členy 2ab+2bc+2ca v G(3,2). Výrazy tak můžeme zapisovat symbolicky (např. pomocí x,y,z,..) přičemž za jednotlivé symboly je možné dosadit permutace a,b,c,d...

Symbolické zápisy

Symbolické zápisy pro n=2..4:

  k=2:
  (a+b)2    2∙[x²]+ 1∙[2xy]
  (a+b+c)2   2∙[x²]+ 3∙[2xy]
  (a+b+c+d)2  2∙[x²]+ 6∙[2xy]
  ─────────────────────────────────
  k=3:
  (a+b)3    3∙[x³]+ 2∙[3x²y]
  (a+b+c)3   3∙[x³]+ 6∙[3x²y]+ 1∙[6xyz]
  (a+b+c+d)3  3∙[x³]+ 12∙[3x²y]+ 4∙[6xyz]
  ─────────────────────────────────────────────
  k=4:
  (a+b)4    4∙[x4]+ 2∙[4x³y]+ 1∙[6x²y²]
  (a+b+c)4   4∙[x4]+ 6∙[4x³y]+ 3∙[6x²y²]+ 3∙[12x²yz]
  (a+b+c+d)4  4∙[x4]+ 12∙[4x³y]+ 6∙[6x²y²]+ 12∙[12x²yz]+ 1∙[24xyzv] 

Polynomické výrazy

Každý jednotlivý výraz z rozpisu (a+b+c ...)k má součet exponentů k.
Např. pro k=3 v (a+b+c)³ mají jednotlivé členy a³, 3ab², 6abc,... součet exponentů 3=1+2=1+1+1,...).

Koeficienty u jednotlivých členů (pro k<n) jsou určeny počtem permutací s opakováním symbolů, tj. vztahem:

  n!
 ──────────
 h1! ..  hn!

kde h1,...hn jsou exponenty členů.

Koeficientů je pro dané k vždy tolik, kolik existuje různých rozkladů se součtem k. Např. pro k=4 existuje 5 rozkladů: 4= 3+1= 2+2= 2+1+1= 1+1+1+1.

 k  Coefficients     Partitions 
 ──────────────────────────────────────────────────
 1: 1          1
 2: 1 2         2,1+1
 3: 1 3 6        3,2+1,1+1+1
 4: 1 4 6 12 24     4,3+1,2+2,2+1+1,1+1+1+1.
 5: 1 5 10 20 30 60 120 5,4+1,3+2,3+1+1,2+2+1,2+1+1+1,1+1+1+1+1 

Koeficient v (a+b+c+...)4 u x³y je 4, protože 4!/3!1! = 4.

Složení výrazů

Jsou-li exponenty u p,q,r ve členech výrazů postupně h1,h2,h3 tak platí:

pro xk+yk: h1+2h2 = k, pro xk+yk+zk: h1+2h2+3h3 = k,

Např. pro k=3 je:

  Člen   a  b  c  a+2b+3c
  ─────────────────────────────
  p³    3  0  0   3
  3pq    1  1  0   3
  3r    0  0  1   3

Obecně má výraz sestavený ze symetrických funkcí p,q,r,s,.. právě tolik členů, kolik je možných rozkladů čísla k na součet: h1+2h2+3h3+.

Např. pro k=5 existuje 5 rozkladů [a,b,c]:     [5,0,0], [3,1,0], [2,0,1], [1,2,0], [0,1,1]

Zápis x5+y5+z5 pomocí symetrických polynomů p,q,r musí proto obsahovat členy p5, p³q, p²r, pq² a qr.

Ramanujan, Srinivasa Aaiyangar
Ramanujan, Srinivasa Aaiyangar [], 1887-1920, geniální indický matematik, samouk. Věnoval se teorii čísel, zvláště číselným uspořádáním. Během svého krátkého pobytu v Anglii publikoval řadu prací, některé ve spolupráci s anglickým matematikem G.H.Hardym (na jehož pozvání přicestoval).
Rozdělení čísla na sčítance

Úlohu o rozdělení čísla do sčítanců (o rozměnění bankovky,"partiton numerorum",...) řešil již Euler.

Jestliže p(k) je počet možných rozdělení, tak platí

(viz Vytvořující funkce):    1+p(1)x+p(2)x²+... = 1/((1−x)(1−x²)(1−x³)...).

Pro hodnotu p(k) odvodili S.Ramanujan a G.H.Hardy (r.1917) asymptotický vztah:    p(k) ~ (eφ√(2k/3))/4k√3   

Nasycené G-systémy

 G(1,1):        G(3,3):
 0   a        000       a3
 1   b        100 001 010   3a2b
            110 101 011   3ab2
 G(2,2):        111       b3
 00   a2      200 002 020   3a2c
 01 10  2ab      201 012 120   3bac
 11   b2      210 102 021   3abc
            211 112 121   3b2c
            220 202 022   3ac2
            221 212 122   3bc2
            222       c3

Při n=k dochází k nasycování koeficientů na hodnotu n!:

k\n  2   3   4
────────────────────────
 2  2xy
 3  3x²y  6xyz
 4  4x³y 12x²yz 24xyzv 

Systémy s n=k nazveme nasycené.

Znázornění koeficientů

Koeficienty mocnin polynomů uspořádáme do tvaru n-bokého jehlanu s k vrstvami. V každé j-té vrstvě 'reaguje' právě j symbolů.

Pohled shora:

       c³
       c²
    3ac²    3bc²
     2ac c 2bc
      a    b
  3a²c   2ab   3b²c       
     a²    b² 
 a³   3a²b  3ab²   b³
Vrstva 1(2):
   c
 (2ac) (2bc)
  a (2ab) b
Vrstva 2(3):
    c²
 2ac (6abc) 2bc
  a² 2ab b²
Vrstva 3(4)
     c³
    3ac² 3bc²
    (12abc²)
     6abc
3a²c (12a²bc)(12ab²c) 3b²c
    a³ 3a²b 3ab² b³

Prosté polynomy

Např. pro n=2, k=2 je (z celkového počtu 2² = 4 polynomů) prostý jen polynom x²+x+1.

Systém G(2,2):

Koeficienty  Polynom F(x)(mod 2)   F(0) F(1)
──────────────────────────────────────────────────
 00      x²            0   1
 01      x²   +1        1   0
 10      x² +x          0   0
 11      x² +x +1        1   1  *  1/2(n²−n) = 1/2(2²−2) = 1      

Přitom x²≡x∙x, x²+x≡x(x+1) a x²+1≡(x+1)(x+1) (mod 2).

Přiřazení hodnot koeficientům

V případě kubických polynomů (k=3) podle modulu 3 (n=3) přiřadíme koeficientům (vlevo) hodnoty (vpravo):

System G(3,3):

  Polynom         Koeficienty    Hodnoty  
  ───────────────────────────────────────────────────────────
  x³            000        012
  x³ +1 x³ +x x³+ x²   001 010 100   120 021 020
  x³ +...         002 020 200   201 000 001
  x³ +...         011 110 101   102 002 101
  x³ +...         012 120 201*  210 011 112* 
  x³ +...         021* 210 102*  111* 010 212*
  x³ +...         022* 220 202   222* 022 220
  x³ +...         111        110
  x³ +...         112* 121* 211*  221* 122* 121*
  x³+ x²+2x+2 ...     122 221 212   200 100 202
  ───────────────────────────────────────────────────────────
  x³+2x²+2x+2       222*       211* 
Nasycené G-systémy

Systémy ve kterých n=k nazýváme nasycené (viz G-systémy). Vezmeme-li koeficienty polynomů z G(n,n), jsou funkční hodnoty pro x=0,1,..(n−1) také z G(n,n). Hodnoty prostých polynomů najdeme v dolní části G-systému hodnot:   Hodnoty polynomů z G(3,3):  

  000 
  001 010 100 
  ....   
  022 220 202
Prosté polynomy tvoří G(2,3)
  111*         000
  112* 121* 211*  => 001 010 100   
  122* 221* 212*    011 110 101
  222*         111 
Pokrývání jiných systémů

Podle funkčních hodnot F(0), F(1), F(2) můžeme polynom vycházející z koeficientů G(3,2) rozdělit do tří druhů:

  Polynom            Hodnoty
  ────────────────────────────────────────────────
  x²   x²+x+1  x²+2x+1    011 101 110
  x²+1  x²+x+2  x²+2x+2    122 212 221 *
  x²+2  x²+x   x²+2x     200 020 002 

Hodnoty vytvářejí nové instance tvořené n-buňkami z n-prvků. Prosté polynomy jsou v řádku označeném hvězdičkou.

Všechny instance patří systému G(n,n) a pokrývají některé jeho druhy.
Např. prosté polynomy z G(3,2) tvoří 1 druh, tj. 3 instance {122,212,221} z G(3,3). V G(5,2) najdeme 10 prostých polynomů; jejich hodnoty pokrývají 2 druhy z G(5,5):

  Polynom     
  ──────────────────────────────────────────
  x²+2 x²+x+1 x²+2x+3 x²+3x+3 x²+4x+1  *
  x²+3 x²+x+2 x²+2x+4 x²+3x+4 x²+4x+2  *
  Hodnoty 
  ──────────────────────────────────────
  23113 13231 31132 32311 11323  *
  34224 24342 42243 43422 22434  * 

Od jednotlivých hodnot prostých polynomů bychom mohli také odečíst jedničku a hledat odpovídající druhy v G(n−1,n).
Hodnoty prostých polynomů z G(5,2) tak můžeme zařadit do G(4,5):

  12002 02120 20021 21200 00212  *
  23112 13231 31132 32311 11323  *
  ...?!?...