Schematická algebra - Aplikace

Hudební struktury

Tónová uskupení

Tónová uskupení mají některé specifické vlastnosti. Souzvuky - například durový trojzvuk {c,e,g} - je možné postavit obvykle na každý tón. V 12-ti tónové soustavě je 12 různých durových trojzvuků (12 transpozic daného trojzvuku). Ale trojzvuk {c,e,g#} neexistuje v tolika variantách. Již pátá transpozice {e,g#,c} je (bez ohledu na pořadí tónů) totožná s původním souzvukem. Trojzvuk {c,e,g#} má tedy jen 4 transpozice.

g_gbsyst

Všech existujích různých souzvuků (včetně ticha a 12-ti zvuku) je 212, tj. 4096. Kdyby každý souzvuk bylo možné 12x transponovat (což už např. u ticha ani 12-ti zvuku není možné) muselo by být číslo dělitelné beze zbytku 12-ti (což není, hodnota 4096/12 činí cca 341.33). Ve skutečnosti existuje v 12-ti tónové soustavě 352 druhů souzvuků.

V polovině minulého století vypsal Karel Janeček v knize Moderní harmonie [Janeček]  detailně všechny varianty souzvuků (včetně jejich charakteristik...).

Každý souzvuk můžeme nahradit binárním číslem. Když pak binární čísla přepíšeme z dvojkové soustavy do desítkové budeme moci postupně na struktury zapomenou a příčinu různorodosti souzvuků hledat v samotných vlastnostech přirozených čísel.

Čísla instancí

K pochopení, proč souzvuky s méně transpozicemi vznikají, je vhodné postupně kreslit všechny L-zvuky existující v soustavách s k tóny pro k=1,2,3,4,5,.... Matematické struktury odpovídající souzvukům nazveme instancemi. Zápisem jednotlivých transpozic do řádek dostaneme

charakteristická schemata, obecně budeme mluvit o G-systémech stupně n a řádu k, G(n,k).

G-systém G(2,4)

V případě k=4 se množina všech 24=16-ti instancí rozpadne do 6-ti druhů, odpovídající G-systém G(2,4) má následující strukturu:

Distanční schemata

Vzdálenosti mezi tóny, tj. mezi jedničkami ve schematech, se v hudbě nazývají intervaly. Distanční schéma je výpis všech sousedících intervalů.

Distanční schéma v G(2,4)

Příklad znázornění a zápisu instancí v G(2,4):

 Poslední interval budeme uvádět v závorkách, jak je zvykem v hudební teorii, viz Janečkova orientační schemata v [Janeček].

Úrovní L(instance,druhu) je počet tónů, tj. jedniček (v instanci, druhu).

Modality a módy

Totéž co platí pro souzvukové druhy platí i pro tzv. modality, tj. struktury v nichž se odehrávají určité úseky skladeb (např. jedna krátká píseň často pokrývá právě jednu modalitu).

Příklad - přirozená modalita

V G-systému G(2,12) odpovídá modalita s číslem instance 1387, binárním schematem 010101101011 a distančním schematem 1 2 2 1 2 2( 2)  rozložení bílých kláves na klavíru.

Tato modalita má k=12 transpozic, což umožňuje 12 různých hudebních provedení (stupnice či tónina C dur,C# dur, D dur,...až H dur).

Každá modalita (v jakémkoli z 12-ti provedení) má navíc několik módů, tj. několik způsobů v jakém pořadí tóny hrát. Počet způsobů je roven počtu tónů v modalitě, tj. úrovni druhu, v našem příkladě L=7. Módy se v principu neliší od stupnic (stupnice zachovávají názvy módů,...) Dřívější pojmenování stupnic pomalu zaniká. Ze 7-mi módů používaných ve středověku se dnes vyučuje zpravidla jen stupnice dur (iónská) a moll (aiolská).

1387  7 12 010101101011  1 2 2 1 2 2( 2)  

Matematické struktury

Polynomy zbytkových tříd

Polynomy třetího stupně nad oborem zbytkových tříd podle modulu 2 tvoří systém G(2,3).

Derivace sníží stupeň polynomů a tím i počet možných polynomů. Derivace polynomů z G(2,3) přejdou (bez ohledu na koeficienty) v instance G(2,2):

Podle modulu 2 se  zůstanou  jen 2  výsledky x² a x²+1:

a tyto jsou z  G(2,1):

Rozšíření konečného oboru

Rozšířením oboru T o prvek q stupně h dostaneme obor, jehož všechny prvky je možné zapsat ve tvaru

   a0 + a1q + a2q² +...+ ah−1qh−1

Např.

·   prvek q určený rovnicí q²=5 rozšíří obor Z o všechna čísla tvaru a0 + a1q = a0 + a1√5;

·   prvek s³=5 o čísla tvaru a0 + a1s + a2s² = a0 + a1√5 + a2(√5)².

Je-li obor koeficientů a0,a1,a2,.. konečný, můžeme vznikající rozšíření znázornit pomocí G-systémů.

Mějme např. obor Z3 s prvky {0,1,2} rozšířený o prvek q, q²=c  [Blažek, Koman].

Ze systému G(3,1) získáme systém G(3,2):

Obdobně obor Z2 s prvky {0,1} rozšířený o prvek s, s³=c, dává schema G(2,3):

G-systémy

& grupy

Na G-systémy jsme dosud nahlíželi jen z pohledu teorie čísel. Nyní se pokusíme využít teorie grup.

Grupy a G-systémy mají některé vlastnosti společné:

Grupa instancí druhu

Instance (určené jednoznačně čísly u) jsou rotací základní instance druhu g. Skládání rotací je asociativní (AB)C=A(BC) i komutativní AB=BA. Rotace prvků G-systému řádu k tvoří komutativní grupu řádu k. (Např. každý druh systému G(2,4) představuje rotace čtverce s označenými vrcholy).

Grupa instancí G-systému

Čísla {1,n,n²,n³..,}, kde n je základ G-systému, vytváří cyklickou grupu s generátorem n. V prvním řádku G-systému jsou čísla {1,n,n²,..,nk−1} mod r, další vlastní řádky G-systému (tj. řádky obsahující vlastní druhy) jsou g-násobky řádku prvního (podle modulu r), kde g je číslo druhu.

Lagrangeova věta
G(4,2)
  0
  1 2 4 8
  3 6 12 9
  5 10
  7 14 13 11
 15

Kdyby byl systém G(n,k) grupou a vnořený systém G(n,d) d|k jeho podgrupou, pak řádem grupy G(n,k) by mohl být modul r odpovídajícího G-systému. Index podgrupy by odpovídal koeficientu vnoření.

V systému G(2,4) by byly dvě podgrupy: G(2,2) a G(2,1), přičemž G(2,1)<G(2,2)<G(2,4). Moduly systémů jsou r(4)=15, r(2)=3 a r(1)=1.

Tomu odpovídá Lagrangeova věta r(1)|r(2)|r(4), tj. 1|3|15.

Do G(2,2) patří instance {0,5,10,15}, tj. po zkrácení koeficientem vnoření {0,1,2,3}. Obdobně G(2,1) má instance {0,15}, po zkrácení {0,1}.

Vnořování a podgrupy

Mezi vnořenými systémy a podgrupami je rozdíl. U G-systémů rozumíme řádem číslo k, zatímco u grup číslo r=nk−1.

Všechny druhy systémů prvočíselného řádu jsou vlastní. Není ale pravda, že by tyto vlastní druhy byly vždy nesoudělné s modulem r=nk−1. Tak tomu je jedině, když modul r je prvočíselný, tj. když r je Mersennovo prvočíslo. V opačném případě je druhů nesoudělných s r méně než vlastních.

V případě G(2,11) je k prvočíslo. Číslo r=211−1 = 2047 = 23∙89 ale prvočíslem není. V G(2,11) existuje φ(2047) = 22∙88= 1936 instancí, tj. 1936/11=176 druhů nesoudělných s 2047. Přitom vlastních druhů v G(2,11) je 2046/11 = 186.

U G-systémů i grup pokračuje vnořování až k strukturám (systémům resp.podgrupám) prvočíselného řádu.

G-systémy s prvočíselným řádem a složeným modulem r  mohou mít i jiné než triviální podgrupy!?!

Kompozičnířady

Systémy vnořené do G(n,k), s řády d1|d2|...|k připomínají tzv. kompoziční řady. Např. pro k=12 dostáváme následující 3 řady:

 12, 4, 2, 1
 12, 6, 2, 1
 12, 6, 3, 1

Tyto řady odpovídají třem různým cestám mezi čísly 1 a 12 v diagramu:

   12
  4  6
 2  2  3
    1

Rozdělení druhů

G-relace rozděluje instance do druhů. Určité operace (sčítání i násobení podle modulu r) je možné vykonávat nad celými druhy. Předpokládáme, že vybraný druh můžeme zastoupit libovolnou z jeho instancí. Druhy podle operací rozlišíme do následujících typů:

Vztahy druhů
Dvojice druhů
Rozpad na dvojice druhů.

V případě, kdy se celý G-systém rozpadá na dvojice druhů, platí

 2k|(r−1) 

  0
  1 2 4 8 16
  3 6 12 24 17
  5 10 20 9 18
 ──────────────────
  7 14 28 25 19
 11 22 13 26 21
 15 30 29 27 23
 31

V systému G(2,5) je celkem 8 kontrastních druhů. Druhy tvoří 4 dvojice (−0=31; −1=+15; −3=+7; −5=+11) Proto 2k|(r−1) tj. 10|(31−1).

Faktorové grupy

Nechť G je multiplikativní grupa a R relace kongruence na této grupě. Pak struktura G/R vytvořená rozkladem G podle kongruence R je také grupa.

Tato grupa se nazývá faktorovou grupou grupy G podle kongruence R.

Inverzní druhy

Inverzní druhy

Zajímá nás zda v mezidruhových operacích (sčítání, násobení) bude existovat ke každému druhu jednoznačně určený druh inverzní.

Inverzní druhy ke všem druhům systému, existují jen v systémech s prvočíselným modulem (rεP), kde jsou všechny druhy (kromě 0) s modulem r nesoudělné.


V G(2,5) jsou všechna g-čísla (kromě 0) nesoudělná s r=31 a tvoří grupu řádu 6:


Problém s inverzními prvky nastává tehdy, když číslo druhu je soudělné s modulem r=nk−1.
V G(2,4) k prvkům 3 a 5 neexistují inverzní prvky, 3∙5 (mod 15) = 0. Přitom (3,15) ≠ 0 a (5,15) ≠ 0.

Multiplikativní grupu tvoří jen druhy 1 a 7.

Obecně existují inverzní druhy jen pro druhy s čísly nesoudělnými s modulem, tj. pro taková g, že (g,r)=1. V G(2,6) tvoří grupu druhy nesoudělné s r=26−1 = 63:

Inverzní druhy - příklady
D(7,*)
  1 7
 ──────
 1 1 7
 7 7 1
D(15,*)
  1 3 5 7
 ───────────
 1 1 3 5 7
 3 3 3 0 3
 5 5 0 5 5
 7 7 3 5 1
D(31,*)
  1 3 5 7 11 15
 ────────────────────
 1 1 3 5 7 11 15
 3 3 5 15 11 1 7
 5 5 15 7 1 3 11
 7 7 11 1 5 15 3
 11 11 1 3 15 7 5
 15 15 7 11 3 5 1
 D(63,*)
  1 5 11 13 23 31
 ────────────────────
 1 1 5 11 13 23 31
 5 5 11 31 1 13 23
 11 11 31 23 5 1 13
 13 13 1 5 23 31 11
 23 23 13 1 31 11 5
 31 31 23 13 11 5 1

Grupy vyšších řádů

Jedině čísla 1 a 5 v T(6,∙) jsou invertovatelná, tj. k danému x existuje i 1/x (viz) Grupu všech invertovatelných prvků v Zn označíme In.

Když pε P je Ip cyklická grupa.

In je cyklickou groupou, jedině když n=2,4,pt nebo 2∙pt (pro pεP, p>2, t≥1).

Cyclic group

Pro n=9=3² dostaneme po vyškrtání vnořených řádek a sloupců cyklickou grupu:

  Grupa      R-systémy 
  1 2 4 5 7 8   R(2,6,9)     R(5,6,9)
  2 4 8 1 5 7    0        0
  4 8 7 2 1 5    1,2,4,8,7,5   1,5,7,8,4,2
  5 1 2 7 8 4    9        9 
  7 5 1 8 4 2  
  8 7 5 4 2 1
Non-cyclic group

Pro n=8=2³ ale vznikající grupa cyklická není (rozpadá se na cyklické podgrupy 2. řádu):

  Grupa    R-system 
  1 3 5 7   R(5,2,8)  R(7,2,8)  
  3 1 7 5    0      0
  5 7 1 3    1,5     1,7
  7 5 3 1    3,7     3,5
         8      8

Fyzikální struktury

Interakce nukleonů

Schemata binárního systému G(2,k) se ukazují být vhodná take k popisu interakcí nukleonů v jádrech atomů. Uvažujme množinu dvojic prvků dvou druhů p,n, tj. analogii atomového jádra hélia (2 protony + 2 neutrony).

Mezi prvky existují čtyři možné vazby:

  1.p1 - n1
  2.p1 - n2
  4.p2 - n1
  8.p2 - n2

Všechny kombinace existence a neexistence vazeb tvoří instance G(2,4).

Analogické schéma dostaneme také při uvažování druhových jednosměrných vazeb:

  1.p ->p   
  2.p ->n   
  4.n ->p   
  8.n ->n

(Obdobná schémata interakcí použil D.Bruncko v Čs.čas.fyz 41, 1991, při studiu pružných a nepružných interakcí nukleonů).

Rozdělovací funkce

Maxwell, James Clerk
Maxwell, James Clerk [], 1831-1879, (anglický) fyzik, autor obecné teorie elektromagnetizmu. Zabýval se také molekulární fyzikou.

Uvažujme soubor k-částic, z nichž každá může být v některém z n možných stavů. Za předpokladu, že každé uspořádání nastává se stejnou pravděpodobností, dostaneme nk skupin určených variacemi s opakováním.

Pro k=2, n=3 celkem nk=3²=9 skupin:

    00, 01, 10, 02, 20, 11, 12, 21, 22   Maxwell-Boltzmannovo rozdělení.

V mikrosvětě se ukázal předpoklad rozdělení se stejnou pravděpodobností nesprávný. Částice jsou nerozlišitelné, vytváří f_binom_nk1_k  skupin určených kombinacemi s opakováním.

Pro k=2, n=3: f_binom_321_2  =  f_binom_4_2  = 6 skupin:

Bose-Einsteinovo rozdělení
  00
  01 nebo 10
  02 nebo 20
  11     
  12 nebo 21
  22

Za podmínky, že dvě částice nemohou být ve stejném stavu (tzv. Pauliho vylučovací princip) se počet skupin v souboru (podle kombinací bez opakování) zúží na tři, tj. f_binom_n_k  = f_binom_3_2  =3:

Fermiho-Diracovo rozdělení
  01 nebo 10
  02 nebo 20 
  12 nebo 21

V souboru částic, který tvoří instance G-systému očekáváme, že stavy budou vzájemně nerozlišitelné tehdy, pokud budou stejného druhu. 

Takové kritérium se ve fyzice nepoužívá, není respektováno ani jednou z uvedených statistik. Struktuře G(3,2) je nejblíže Bose-Einsteinova statistika, obecně je ale založena jinak.

Binární schemata     Instance
─────────────────────────────────────
1/ 0000          0
2/ 0001 0010 0100 1000  1 2 4 8
3/ 0011 0110 1100 1001  3 6 12 9
4/ 0101 1010       5 10
5/ 0111 1110 1101 1011  7 14 13 11
6/ 1111         15

V G(2,4) je celkem 16 instancí.


Podle Maxwell-Boltzmannovy statistiky jsou všechny instance stejně pravděpodobné.

Bose-Einsteinova statistika vyčlení 5 skupin, např. 0011 bude ve stejné skupině jako 0101.


Znaménkové systémy

Znaménkový systém S(k) = S(±,k) je podobný binárnímu systému G(2,k). Hledáme možná uspořádání orientovaných šipek (např. spinů elektronů v atomech).

Některé druhy, které binární systém rozlišuje jsou však v systému směrů považovány za ekvivalentní. Negace (změna všech − na + a naopak) nemění vlastnosti druhu.

 Instance S0(k):
  k=1:  -+
  k=2:  00
      -+ +-
      0- 0+ -0 +0
      -- ++ 

Např. Instance 00011 a 00111 patří v S(5) dvěma různým druhům.

V systému S(5) jsou −−−++ a −−+++, stejně jako −−−−− a +++++ téhož druhu.

Instance S(k): 

  k=1: -+
  k=2: -- ++ -+ +-
  k=3: --- +++ --+ -+- +-- ++- +-+ -++
  k=4: 
  −−−− ++++
  −−−+ −−+− −+−− +−−− +++− ++−+ +−++ −+++
  −−++ −++− +−−+ ++−−
  −+−+ +−+− 

V případě, kdy kromě možnosti + a –,

připustíme ještě  (jako např. u nábojů částic) neutrální možnost 0, dostaneme další schemata:

Genetické struktury

Název "G-systémy"  vznikl původně jako zkratka pojmenování "Genetické systémy". Struktury, které v těchto systémech vznikají, vykazují určité znaky dědičnosti. Vyšší systémy do sebe přebírají systémy nižší a to zároveň ve dvou rovinách – vnořováním  (kapitola 8) a segmentací (kapitola 9). Tato analogie vybízí k porovnání G-systémů se stávajícími znalostmi o genetických strukturách.

Mendel, Johann Gregor
Mendel, Johann Gregor [mendl], 1822-1884, moravský přírodovědec německé národnosti. Po několika letech systematických pokusů s rostlinami vyjádřil pozorované vztahy matematicky. Tři Mendelovy zákony (O uniformitě míšenců, O štěpení znaků a O volné kombinovatelnosti vloh) tvoří základ moderní genetiky.

Dědičnost

Uvažujme 4 varianty spojení dvou možných prvků  genetických vloh) A,a:

    a  A     0  1    a  A
  a aa aA   0 00 01   a 0  1 
  A Aa AA   1 10 11   A 2  3

Spojením aa, AA se říká homozygotní, spojením aA, Aa heterozygotní. Každé spojení představuje konfiguraci jednoho genu. Konfigurace je možné křížit, nové spojení obsahuje právě jeden prvek z obou konfigurací předků. Konfigurace všech genů vytvářejí tzv.genotyp.

Platí:

·   Křížením homozygotů (bastardací) aa x AA mohou vzniknou jedině spojení aA nebo Aa, tj. heteozygoti ("nečistokrevní" jedinci, míšenci, bastardi). Všichni noví jedinci mají stejnou konfiguraci, jsou jednotní (uniformní).

·   Křížením heterozygotů aA x aA může vzniknou kterékoliv spojení aa,aA,Aa,AA.

Dominatní a recesivní prvky

Prvek A je dominantní, pokud ovládá existující spojení a rozhoduje o jeho projevu; prvek a, který je 'slabší' než A, se říká recesivní Při křížení heterozygotů utvoří možná spojení prvků A,a 2 skupiny:

·   aA,Aa,AA - mají vlastnosti určené prvkem A

·   aa - má vlastnosti určené prvkem a

Vlastnosti určené prvkem a se v případě dominantního prvku A projevují tedy v průměru u 1/4 ze všech potomků.

Dominance a intermedierita

Pokud ani jeden z prvků nepřevládá, mluví se o tzv.intermedieritě (neúplné dominanci).

 Dominance:  Intermedierita:  
 Konfigurace Projev  Konfigurace Projev 
  00 0    00  0
  ─────────  ──────────
  01      01  1
  10 1    10
  11      ──────────
         11  2

Projevy dominance genů připomínají matematické struktury nazývané ideály:

Představme si množinu prvků G, v němž se nachází podmnožina dominantních prvků D, přičemž je možné křížit každý prvek s každým. Pokud při křížení libovolného dεD a gεG vznikne potomek patřící D, nazývá se množina D ideál. Obdobné "dominantní" chování má nula vzhledem k násobení.

Křížení dvojice genů

Potomek, u něhož se pozoruje závislost na 2 (resp. 3,...)  prvcích se nazývá dvojnásobný (resp. trojnásobný,...) míšenec - dihybrid (trihybrid,...).
Mějme nyní 2 geny s možnými prvky a,A,b,B.
Na prvních dvou pozicích zapíšeme první gen, a dalších dvou druhý gen. Malá písmena nahradíme nulami, velká jedničkami, např:   aaBb = 0010    AaBB = 1011. Možné varianty spojení (vpravo se zápisem binárních čísel v desítkové soustavě):

Morgan Thomas Hunt
Morgan Thomas Hunt [], 1866-1945, americký zoolog a genetik. Mendelovy zákony doplnil o další, které vysvětlují funkce chromozómů při dědičnosti: 1/ Geny v chromozómech jsou uspořádány lineárně, 2/ Počet vazbových skupin je roven počtu párů chromozómů.

Pokusy ukázaly, že pokud počet potomků s konfiguracemi z množiny {1,2,4,8,7,14,13,11} je t, pak počet zbývajících {0,5,10,15},{3,6,12,9} je úměrný t² nebo 1.

Rozlišují se dva případy: 1/CIS (párování) a 2/ TRANS (odpuzování):

Dominantní dvojice genů

Když A,B jsou dominantní tvoří konfigurace čtyři skupiny:

Rozložení počtu potomků ve skupinách (ab:aB:Ab:AB) odpovídá experimentálním výsledkům. Např. pro CIS (t=7) 49:15:15:177, pro TRANS (t=127) 1:16383:16383:32769 [Hončariv].

Rozčlenění G-systému

Označme nyní spojení aa=bb=0, aA=bB=1, Aa=Bb=2 a AA=BB=3. Např.  aaBb = 02,  AaBB = 23, .... U míšenců existují kombinace:

k=2 (dihybrid), G(4,2)  k=3 (trihybrid), G(4,3)