Analýza hudby - Prvky

Tóny a noty.

Hudební údery, tóny a pomlky (rytmický a melodických linií, viz MusicalToneType) jsou evidovány v třídách MusicalStrike, MusicalTone a MusicalPause. Podle typü mluvíme o dvou typech tónů - tónech na rytmických (MusicalStrike) a melodických - resp. rytmicko-melodických (MusicalTone).

K vytvoření rytmiky postačují 2 objekty - tón (MusicalStrike) a pauza (MusicalPause):

Tóny (MusicalTone) mají – oproti úderům a pomlkám - navíc výšku (MusicalPitch). Hudební výška má dvě základní charakteristiky – oktávovou polohu (MusicalOctave) a vlastní (vnitřní) výšku určenou obvykle číslem 0-11.

Těmto číslům odpovídají pojmenování not (MusicalNote) - ve skutečnosti se v hudbě používá symbolů méně a posouvají se doplňujícími znaménky – posuvkami (viz MusicalNoteAlter). Pro analýzu hudby ani hudební kompozici však nejsou notové reprezentace hudby nijak podstatné.

Pro návaznost na jiné koncepty, notační systémy apod. mohou posloužit některé podpůrné třídy a výčty: MusicalClef, NoteLength, NoteHeight, TupletNumber.

Vlastnosti tónů

Hlasitost tónů je definována (stupňovitě) v MusicalLoudness.

Kolekce tónů

Hudební intervaly

Intervaly mezi tóny - obecně (MusicalInterval) a jako vztah dvou výšek (MelodicInterval): Základní hudební intervaly (v rámci oktávy) jsou uvedené v IntervalType.

Hudební charakteristiky

Tempo

Standardně se hudební tempo f udává v úderech za minutu (beat per minute, BPM), tedy f/60 je počet úderů za vteřinu. Výčet MusicalTempo zahrnuje některá základní užívaná tempa (Tempo10 = Gravissimo, ..., Tempo270 = Prestissimo). V MIDI se tempo (MetaTempo) odvozuje z trvání čtvrťové noty (Tc) udané v mikrosekundách, tj. miliontinách sekundy). Odtud f [BPM] = 60 * 106 / Tc [μs], resp. f/60 / 10^6 = 1 / Tc [μs], resp. pro T udané v milisekundách by bylo f/60 /10^3 = 1 / T [ms] .

Když označíme členění (division) čtvrťové noty v MIDI písmenem D, pak T/ D je trvání jednoho MIDI tiku v [ms]. Přičemž D/T = f/60 /10^3. Udává-li nějaký časovač impulsy s odstupem r [ms], je nutné MIDI čas (tzv. delta-time, dt) vypočítat násobením r koeficientem q, tedy dt [tiků] = r * q, kde q = D * f /60/(1000 D).