Hudební skladba - koncepce

Úvod

Stavba kódu hudebního programu je vedena tak, aby co nejvíce připomínala skutečnou strukturu hudby, tak jak je současnou hudební teorií rozpoznána… Některé výčtové objekty a třídy tak přímo odpovídají některým hudebním prvkům nebo vlastnostem.

Vymezení pole pro skladbu

k dosažení jednoduchosti a přehlednosti... (redukce variety kombinatorického systému...)

Skladatelé nikdy nepoužívají všechny možné hudební prvky - v dané hudební frázi, ani v celé skladbě. Omezení nekonečné variability hudbu zjednodušuje a číní lépe srozumitelnou. Zjednodušení je přínosné také proto, že umožňuje skladateli vytvářet vzory. Něco, co pokrývá celou množinu, není tak jasné jako vztah dvou menších podobných podmnožin.

1. Výběr soustavy

Výběr výšek (frekvencí) tónů pro hudební skladby netvoří (až na výjimky) spojité spektrum, ale spektrum diskrétní. Používány jsou jen určité vybrané tóny. Totéž je pravda i pro "tiky" (resp. délky tónů) v rytmických vzorech. V této nejobecnější rovině mluvíme o harmonické a rytmické soustavě.

2. Výběr modality

Ne všechny tóny (harmonických systémů) nebo tiky (rytmických systémů) je třeba v hudební frázi používat. Hudební fráze často respektují harmonickou modalitu (mód, stupnici) a rytmickou modalitu (výběr možných nástupů tónů v taktu). Modalita je podmnožina množiny všech tónů nebo tiků. Všechny možné způsoby mohou být reprezentovány jako binární (popř. ternální) čísla délky k.

3. Výběr tóniny

Restrikce, které byly zahájeny použitím systémů a modalit, pokračují ... Ne všechny harmonické struktury mají být použity.
Modalita spolu s harmonickou varietou a harmonickými funkcemi určuje tóninu.

4. Vnitřní podobnost

Každá jednotlivá skladba (psaná určitým skladatelem v daném slohovém období) používá určitý omezený počet hudebních (harmonických, rytmických a melodických) schémat, které se různě opakují, mění a kombinují. Abstraktní popis (obraz) skladby se nazývá hudební model a jednotlivá základní použitá schemata jsou tzv. motivy. Každý motiv je posloupnost určitých hudebních prvků. Harmonický motiv tvoří takty vyplněné harmoniemi, rytmický motiv takty s určenou rytmikou. (Harmonický motiv sám o sobě má také rytmiku, ale tato je zjednodušená – uvažuje se jen několik základních vzorů. )

Melodický motiv není (na rozdíl od harmonického a rytmického motivu) členěn na takty, ale na části, přičemž každá část sestává z jednoho nebo několika melodických fragmentů. Jeden melodický fragment se rozprostírá obecně přes několik taktů. Předem rozvrhnout do jednotlivých taktů je možné jen harmonické a rytmické motivy, melodické motivy nejsou takto nezávislé – počet tónů v taktu je určen rytmikou a výška tónů je podmíněna harmonií. Pokud se melodický motiv vyčerpá dříve, opakuje se znovu (figurální pohyb). Pokud je naopak delší než počet možných rytmických umístění, zůstává nedokončen a v požadovaném okamžiku nastupuje motiv (část motivu, fragment) nový. Při sestavování motivů je možné hudební materiál omezit modalitou (harmonickou, rytmickou) a popř také kvalifikátorem (podmínkou). It is reasonable to assign melodic motives to some voises in given phrase. But this voices need not to respect given motives exactly.
All voices should respect given harmonic stream (according to actual value of harmonic cover) and also other rules (acoustical qualities of every cluster...)

5. Kontrast (napětí a uvolnění)

Music should respects some given form, e.g. some bars of musical stream have to be similar to other bars... But not all. Music must change!

Changing mobility

Music that have the same number of tones in all bars is boring.
Here is a place for aplication of physical laws (velocity, acceleration,...).

Dynamic

Usage of accents and passages of higher loudness is needed when the inner dissonance (impulse) of chords increases.
Energy input should be always increased by consumed energy. (see Music Theory Excerpts - Dynamics)
Unstable chords, i.e. chords having lower potential energy can have (like dissonant chords) a bit higher loudness.
Unregular rhytmical patterns also need more energy.

Ending of phrases

Ending of phrases
The last bars of phrases ussualy release energy. This is done with help of simplification, using sequences of continuity and using tonic and consonant chords.
Reducing of complicated rhytmical pattterns, increase of continuity and increase of musical potential or increase of consonance amount appears at the end of many phrases.6/ Acoustic qualities

Music as a whole should be nice. This does not mean that musician can't use e.g. dissonant chords. But some formations of tones are very unpleasant and these have to be eliminated from music..

Tone clusters

Every cluster of tones (tones sounding at the same time) have to be checked for collisions of impulse.
Lower tones cannot be treated the same way as higher tones.
Higher and middle tones allow higher density of chords.

Homogenity of music

Density of harmonic stream should be within a given limits in a musical phrase.
E.g. interchange of some 2-tone and 5-tone clusters or some very consonant and very dissonant chords is unpleasant.
Homogenity of music cohere with musical styles, e.g. triads dominate in clasical music, while four or more tone chords in impresionism...

Leading of auxiliary voices

Auxiliary voices are usually inner voices that fill and highlight harmonic stream.
The progress of these voices should (in every harmonic connection) minimize sum of distances in particular voices.
Only such leading do not disrupt impression and enable the other (main) voices to be free in motion.

Nové skladby

Základním konceptem pro tvorbu nových skladeb je myšlenka, že mohou být sestaveny ze 4 hlavních komponent – harmonie, tektoniky, stylu a orchestrace: MusicalComponentType (Harmony, Tectonic, Style, Orchestration). Tektonika zde určuje obecnou výstavbu skladby a styl používané melodicko-rytmické vzory (viz MelodicPattern, MelodicPatternVoice, RhythmicPattern, RhythmicPatternVoice).

Transformace

Transformací se rozumí modifikace daně skladby, zpravidla úpravou jednotlivých tónů v hlasech. MusicalTransformation (InvertOctaves, InvertScore (VerticalInversion), VerticalExtension, VerticalNarrowing, ModularDeformation, OctaveUp, OctaveDown ). K zachování harmonie hudby je ale nutné dodržet určitá pravidla – např. transformovat jen jeden vybraný hlas, k doplnění přesných poloh tónů skladbu znovu překomponovat apod.

Mutace

Mutací se rozumí náhrada vybraných motivů nebo struktur dané skladby za motivy/struktury ze skladby jiné. Při rozhodování, který rytmický vzor má být do daného taktu dosazen, může být přihlédnuto k „energii“ (např.pohyblivosti rytmu) daného taktu ve výchozí skladbě. Varianty dosazování určuje MutationPairing (Motives, Structures, Energy).

Nové hudební kombinace

Nové harmonické/rytmické/melodické kombinace

Mikrosoustavy

Kompozice vznikají v pravidelné (temperované) 12-ti tónové soustavě, cílem je umožnit v budoucnu i zjemnění na vícetónové mikrotonální soustavy. PitchWheelStep